VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE DORDRECHT

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest-, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen.

Wie zijn wij

De kern van ons "gemeente zijn" is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de samenleving. De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen - van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt op de samenleving in en om Dordrecht. We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te geloven in de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is.

Vieren

We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar. Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist, koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.

Leren

We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben.

Dienen

Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen.

125 jaar VEG dordrecht

Op 10 oktober 2010 mochten wij ons 125-jarig bestaan vieren met de gemeente. Een mijlpaal voor onze gemeente. Onze gemeente telt gemiddeld 60 leden. Hoewel we niet de grootste gemeente zijn die er bestaat, zijn we wel een actieve gemeente. Diverse commissies zorgen dat het reilen en zeilen in en om de gemeente in goede banen wordt geleid. Regelmatig is er koffiedrinken na de dienst, waarbij we ook een keer in de zoveel tijd met elkaar de dienst van die morgen nabespreken. Daarnaast hebben we jaarlijks gezamenlijke diensten met andere gemeenten in de regio.

PREDIKANT

Ds. Han Cuperus

"Sinds 1 januari 2020 ben ik predikant voor de Vrije Evangelische Gemeente in Dordrecht. De weg die tot deze aanstelling heeft geleid is weliswaar niet vanzelfsprekend, maar weloverwogen verlopen. Opgegroeid in Haagse doopsgezinde gemeente ben ik daar in 1985 door mijn vader gedoopt. In die tijd studeerde ik aan de HBO-V. Hierdoor raakte ik betrokken bij mensen met verschillende levensvragen die ik slechts vanuit een verpleegkundige achtergrond kon verstaan en beantwoorden. Om deze in bredere zin te kunnen plaatsen ben ik mij beroepsmatig verder gaan ontwikkelen aan de HBO-Theologie. Als pastoraal werker in een Haags verzorgingshuis en de doopsgezinde gemeente Eindhoven zocht ik naar mogelijkheden om samen het geloofsleven zichtbaar te maken en onder woorden te brengen. Vanuit deze ervaringen ging ik op zoek naar een volgende stap in dit boeiende vak. Via de “2e weg” kreeg ik de kans om predikant te worden toen ik naast mijn werk voor de doopsgezinde gemeente Eindhoven een aanstelling kreeg voor de doopsgezinde gemeente Den Bosch. Na mijn proponentsexamen aan het doopsgezinde seminarium in Amsterdam groeide ik in het predikaatsschap binnen de doopsgezinde gemeente Rotterdam. Vanuit mijn groeiende interesse voor de vredestheologie heb ik met onder andere film en gesprek een bijdrage geleverd aan de ontmoetingen tussen verschillende maatschappelijke organisaties en vele geloofsgemeenschappen die in deze stad aanwezig zijn. Daarnaast heb ik het vredeswerk in de praktijk gebracht door met enkele delegatiereizen van de “Christian Peacemaker Teams” mee te gaan naar Palestina en Iraaks-Koerdistan. Inmiddels is het zes jaar geleden dat ik, behalve in Rotterdam, in Dordrecht ben gaan werken. Door de prettige en stimulerende contacten tussen de doopsgezinden en de leden van de Vrije Evangelische Gemeente groeide de belangstelling mijn bijdrage te leveren aan de samenwerking tussen deze twee geloofsgemeenschappen. Met deze aanstelling zie ik de komende periode met vertrouwen tegenmoet verder vorm en inhoud te geven aan onderlinge verbondenheid en zichtbaarheid in de stad."

AGENDA

De zondagse erediensten worden om 10:15 uur gehouden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente te Dordrecht aan de S.M. Hugo van Gijnweg 12 te Dordrecht. Afwisselend vinden deze diensten plaats onder verantwoording van de Vrije Evangelische Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente.

Diensten

Het Vrouwencontact VEG - Opgericht 23 maart 1983

Mede oprichtsters waren de dames Dinie Bos, Hennie Huisman, Riek Bezemer en Rianne van Heusden. De initiële groep van 10 dames kwamen maandelijks bijeen bij één hen thuis. Dat dit concept aansloeg bleek uit het feit dat binnen het jaar het Vrouwencontact 22 leden telde. Geweldig fijn, maar bij iemand thuis bijeenkomen werd moeilijk. Het kerkgebouw bood uitkomst. Het doel van onze groep is het onderlinge contact te verstevigen en hulp en bijstand verlenen waar mogelijk. De maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats op de laatste donderdag van elke maand en hebben verschillende vormen. Er worden spreeksters/sprekers uitgenodigd. Over de jaren zijn er bijzonder interessante onderwerpen aan de orde gekomen, waar onder de Ambulancedienst, Dierenambulance, wijkverpleging, politie, Rode kruis, Amnestie International, de Wereld winkel. Enfin te veel om op te noem. Ook worden uitstapje georganiseerd, zoals de Landelijke Vrouwen ontmoetingsdagen in o.a. te Gorinchem. Rotterdam. Een vaartocht op de Giessen. Ons bezoek aan de Oudheidskamer Ridderkerk en vele anderen. Een maal per jaar gaan we gezamenlijk “uit” eten en organiseren we een Kerstlunch. Ons dames koor met eigen dirigent heeft helaas geen stand gehouden en over een tijdspanne van 30 jaar zijn er natuurlijk ook bestuurlijk veel wijzingen geweest. Allen die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten voor het voortbestaan van het Vrouwencontact verdienen een pluim op de hoed.

Corrie Hofland


Leeskring

Op de derde donderdagochtend van de maand om 10.00 - 12.00 uur komen de deelnemers van de leeskring samen. Dit jaar starten we het nieuwe seizoen met het bestuderen van een bijbelse brief. Passend bij het thema van de Wereldraad van Kerken van september 2022, “De liefde van Christus beweegt ons tot verzoening en eenheid”, bespreken we de tekst aan de gemeente in Efese. Vermoedelijk geschreven in de jaren 50 van de eerste eeuw is de eenheid van alle mensen een belangrijk onderwerp. Waarin de mensen aangemoedigd worden geloof in de praktijk te berengen, ongeacht hun achtergrond. De eerste bijeenkomst is op donderdagochtend 21 september.

Informatie bij Jan Evert Bom

VERBONDENHEID

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland is opgericht in 1881. Het is een samenwerkingsverband van 35 gemeenten, verspreid over het hele land. Zij vinden hun oorsprong in de 19e eeuw. De gemeenten zijn zelfstandig. Zij vormen geen leerstellige eenheid en hebben zich verenigd met de Beginselen van de Bond (1885) als uitgangspunt.

De Raad van Kerken stelt zich ten doel in getuigenis en dienst gestalte te geven aan het geloof in de éne Heer Jezus Christus, het hoofd der Kerk en de Heer van de wereld. De raad tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van de samenwerking en de eenheid van de aangesloten leden in getuigenis en dienst. Sinds 1985 is in Dordrecht de Penitentiaire Inrichting ‘De Dordtse Poorten’ gevestigd, bestaande uit 325 cellen (in 2007 worden het 430 cellen), die bevolkt worden door een veelkleurig publiek. Het dagelijkse justitie pastoraat houdt onder de paraplu van de RvK de zondagse kerkdiensten, die om beurten worden geleid door ds. Aage Smilde (PN) en zijn Rooms Katholieke collega Ingrid Kempe.

Godsdienstige vorming in openbare scholen: een ontmoeting tussen kind en godsdienst! IKOS is een landelijke, interkerkelijke stichting voor ‘schoolzaken’, die zich in zet in voor het eigen karakter en de kwaliteit van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) in het openbaar primair onderwijs.

De letters IKAA staan voor Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid. Wij organiseren elke zondag kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Dordrecht en Dubbeldam, Gereformeerde Kerk Dordrecht, Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht en de Christelijke Gereformeerde kerk Dordrecht (Zuidhoven) is in 1968 gestart met het beleggen van samenkomsten waar op aangepaste wijze het evangelie wordt doorgegeven met gebed, zang en vertelling. Vanaf 2004 neemt ook de Baptisten Gemeente in Dordrecht hier deel aan. De IKAA werkt nauw samen met de vereniging Sien (v/h PhiladelphiaSupport).

Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Sinds de oprichting in 1975 geloven wij dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Een positieve kettingreactie die al in meer dan zeventig landen werkt.

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Wij doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.

Hulp initiatieven om mensen te helpen die vooral praktische hulp nodig hebben.

Het Diakonaal Aandachtscentrum wil als ‘de handen van de kerk’ aanwezig zijn in de samenleving en dienstbaar zijn aan medemensen. Het is een plaats waar:


  • iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip of een goed gesprek;
  • mensen hun nood kunnen bespreken en over levens- en geloofsvragen kunnen praten;
  • informatie en advies kan worden gegeven over plaatselijke en regionale (professionele) hulpverlening;
  • doorverwijzing mogelijk is bij acute vragen en nood.

Het Platform Raad van Kerken staat in een traditie van meer dan vijftig jaar in Dordrecht. De kerndoelstelling is altijd gelijk gebleven: mensen uit verschillende kerkelijke richtingen met elkaar in contact brengen. Daarnaast wil het Platform de zichtbaarheid van de kerken in de samenleving bevorderen en ontwikkelingen in stad en samenleving onder de aandacht van de kerken brengen. Tenslotte fungeert het Platform als gesprekspartner voor de overheid met respect voor de eigen verantwoordelijk van elke kerkelijke richting. Het Platform kent geen leden, maar deelnemers. Activiteiten waarbij drie of meer kerken betrokken zijn, worden door het Platform ondersteund. Dit levert een heel divers aanbod op aan interkerkelijke initiatieven.

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.