anbi.jpg  GEGEVENS

ANBI GEGEVENS

  1. 1.    Algemene gegevens

 

Naam ANBI:                Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

RSIN:                            001957351

Website adres:           www.vegdordrecht.nl

Email:                          info@vegdordrecht.nl

Adres:                          S.M. Hugo van Gijnweg 12      
                                         
Pcd en plaats:             3317 JM DORDRECHT

Postadres:                   Secretariaat VEG Dordrecht

                                     S.M. Hugo van Gijnweg 12     

                                     3317 JM Dordrecht

De Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1885. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 

 Grondslag

 De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente.

 Zij ontleent haar bestaan en haar werkzaamheden aan de liefde van God, zoals die geopenbaard is in het Oude en Nieuwe Testament, belijdt de vergeving van zonden in  Jezus Christus, wiens wederkomst zij verwacht en de leiding van de Heilige Geest. zoals vernoemd in de beginselen van de “Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland”.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. Onderstaand onze ANBI gegevens.

2.    Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht ligt bij de kerkenraad en      wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad  behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

 3.    Beleidsplan

 Dit beleidsplan is vastgesteld voor de periode van 2015 tot en met 2018  

 Beleids- en werkplan

Een beleidsplan is een hulpmiddel om over het doel en de praktijk van het gemeentewerk in gesprek te gaan en erover na te denken, wie we als gemeente willen zijn. Hoe we hier inhoud aan geven, en welke middelen hiervoor worden gebruikt.

Kort gezegd: Wie, Wat, Waar.

Wie zijn we?         Hoe willen ons profileren naar de buitenwereld?

Wat doen we hiervoor?  Wat beogen we ermee? En waar en hoe willen we dit laten zien?

In onze gedachten leidt dit beleidsplan tot doelstellingen, die in vier onderdelen uiteenvallen: 1. Vieren 2. Leren 3. Dienen 4. Besturen, Beheer/Organisatie/Financiën gebruiken?

De uitwerking van deze onderdelen leidt tot een regelmatig bij te stellen werkplan.

 a    Wie zijn we? D.w.z. “Ons gemeente zijn” onder woorden gebracht:

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de samenleving. De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen -van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt op de samenleving in en om Dordrecht.

We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te  geloven in de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is. We doen dit door te vieren, te leren en te dienen.

b    Wat doen we hiervoor? Waaruit blijkt dit? Deze omschrijving van identiteit en  visie, leidt tot doelstellingen. Deze brengen we als volgt onder woorden:

Vieren

We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar.

Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist, koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.

 Leren

We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben

 Dienen

Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen.

 Besturen.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid in een Vrije Evangelische Gemeente ligt bij de gemeentevergadering. Deze heeft voor de uitvoering daarvan de kerkenraad gevraagd. De kerkenraad op haar beurt besteedt taken uit aan commissies en werkgroepen, zowel met  langlopend mandaat (zoals commissie van beheer, liturgie commissie e.a.) als wel kortlopend mandaat (zoals jubileum commissie).Voor vertegenwoordiging van de gemeente in een organisatie buiten de gemeente (Raad van Kerken, Aandachtscentrum, IKAA e.d.) wordt een beroep op gemeenteleden gedaan Dit geldt tevens onze vertegenwoordiging in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, zoals bij de zendingsconferenties van de SZD of de bondsvergaderingen

 Beheer

De kerkenraad heeft voor het beheer en onderhoud van roerende en onroerende goederen een commissie van beheer ingesteld. Deze draagt ook zorg voor de vrijwillige kosterdiensten

 Financiën.

De kerkenraad heeft voor de financiële uitvoering van de werkzaamheden een administrateur gevraagd. Voor de administratie van de Bondscontributie en de Vaste Vrijwillige bijdrage zijn afzonderlijke administrateurs gevraagd.

 4.    Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een           uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van de kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 5.    Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:

-      uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:

-      uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

 

6.    Jaarverslag 2017

 

Het lijdt geen twijfel dat het jaar 2017 het meest aangrijpend jaar is geweest voor onze gemeente. Er zijn zeer belangrijke besluiten genomen tot verkoop van ons kerkgebouw. De verkoop is afgerond en 17 december is onze afscheidsdienst gehouden. Voor velen van ons een emotioneel gebeuren. De christelijke symbolen hebben we die zondag uit de kerk gedragen. Met dit ritueel werd het kerkgebouw onttrokken aan de eredienst en werd het een gewoon gebouw. We prijzen ons gelukkig dat we in de doopsgezinde kerk 1 maal in de 2 weken onze diensten kunnen voortzetten en zijn daarmee huurders geworden. Onze eerste dienst op 14 januari hebben wij onze christelijke symbolen opnieuw de kerk in gedragen, voordat we de eredienst begonnen. De samenwerking met de doopsgezinden verloopt prima en we bezoeken onze wederzijdse diensten.

Ons leden aantal is door overlijden thans 61 leden. Onlangs is het oudste lid van de gemeente overleden, ze is 98 jaar geworden.

Helaas moesten we afscheid nemen van onze cantorij en onze dirigent. Een aantal van de cantorij leden heeft zich nu aangesloten bij de cantorij van de Remonstranten. De samenwerking met de Remonstranten en de Doopsgezinden kenmerkt zich door gezamenlijke diensten in de zomermaanden. De DO/RE/VEG. De onderafdelingen: het vrouwencontact, de liturgie commissie, gemeenteblad/website, de diaconale commissie, contacten met IKAA, het Diaconale Aandachtcentrum functioneren als vanouds, echter de commissie van Beheer is opgeheven nu we huurders zijn geworden. De gezamenlijke diensten met de IKAA en de GKIN zijn onder druk komen te staan. Daar moeten we zien uit te komen. Verder zijn er ook goede contacten met het platform Dordtse kerken.

We zijn nog maar kort gehuisvest in de Doopsgezinde kerk maar we voelen ons prettig tussen deze hechte groep mensen en we streven ernaar om in de toekomst nog meer gezamenlijk te doen. We zien het als een zegen dat we op deze wijze weer verder kunnen. Het lied “’God zal met je mee gaan”’ en het lied “’Kome wat komt.”’ heeft vaak geklonken de afgelopen tijd. We zullen daarop moeten vertrouwen.

 

 

 

 

7     Baten en Lasten Kerkelijke gemeente