anbi.jpg  GEGEVENS

ANBI GEGEVENS

  1.     Algemene gegevens

 

Naam ANBI:         Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

RSIN:                   001957351

Website adres:    www.vegdordrecht.nl

Adres:                  S.M. Hugo van Gijnweg 12                                                                                                                                                   

                             3317 JM DORDRECHT

Postadres:          Secretariaat VEG Dordrecht

                            S.M. Hugo van Gijnweg 12     

                            3317 JM Dordrecht

                            secretariaat@vegdordrecht.nl      

  

De Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1885. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 

 

Grondslag

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente.

Zij ontleent haar bestaan en haar werkzaamheden aan de liefde van God, zoals die geopenbaard is in het Oude en Nieuwe Testament, belijdt de vergeving van zonden in Jezus Christus, wiens wederkomst zij verwacht en de leiding van de Heilige Geest. zoals vernoemd in de beginselen van de “Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland”.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten.

 

2.   Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad  behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

 

3.  Beleidsplan

Het beleidsplan is een hulpmiddel om over het doel en de praktijk van het gemeentewerk in gesprek te gaan en erover na te denken, wie we als gemeente willen zijn. Hoe we hier inhoud aan geven, en welke middelen hiervoor worden gebruikt.

Kort gezegd: Wie, Wat, Waar: Wie zijn we? Hoe willen ons profileren naar de buitenwereld? Wat doen we hiervoor?  Wat beogen we ermee? En waar en hoe willen we dit laten zien?

In onze gedachten leidt het beleidsplan tot doelstellingen, die in vier onderdelen uiteenvallen:

1. Vieren; 2. Leren; 3. Dienen; en 4. Besturen, Beheer / Organisatie / Financiën

De uitwerking van deze onderdelen leidt tot een regelmatig bij te stellen werkplan.

 

Wie zijn we? D.w.z. “Ons gemeente zijn” onder woorden gebracht:

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de samenleving. De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen -van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt op de samenleving in en om Dordrecht.

We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te  geloven in de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is. We doen dit door te vieren, te leren en te dienen.

 

Wat doen we hiervoor? Waaruit blijkt dit? Deze omschrijving van identiteit en visie, leidt tot doelstellingen. Deze brengen we als volgt onder woorden:

Vieren

We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar.

Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist, koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.

Leren

We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben.

Dienen

Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen. Voorbeeld hiervan is de maandelijkse steun met goederen (etenswaren) aan de voedselbank in de wijk waarin de kerk zich bevindt.

Besturen.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid in een Vrije Evangelische Gemeente ligt bij de gemeentevergadering. Deze heeft voor de uitvoering daarvan de kerkenraad gevraagd. De kerkenraad op haar beurt besteedt taken uit aan commissies en werkgroepen, zowel met  langlopend mandaat (zoals de liturgie commissie) als wel kortlopend mandaat (zoals jubileum commissie).Voor vertegenwoordiging van de gemeente in een organisatie buiten de gemeente (Raad van Kerken, Aandachtcentrum, IKAA e.d.) wordt een beroep op gemeenteleden gedaan. Dit geldt tevens onze vertegenwoordiging in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, zoals bij de zendingsconferenties van de SZD of de bondsvergaderingen.

Beheer

Sinds de gemeente geen eigen gebouw meer bezit is er geen aparte commissie van beheer meer. Gebouw en vergaderfaciliteiten worden gehuurd bij de Doopsgezinde kerk. Het beheer van roerende goederen berust bij de kerkenraad. De kostersdiensten worden in onderling overleg tussen de vrijwillige kosters verdeeld.

Financiën.

De kerkenraad heeft voor de financiële uitvoering van de werkzaamheden een administrateur aangesteld. Voor de administratie van de Bondscontributie en de Vaste Vrijwillige bijdrage zijn afzonderlijke administrateurs aangesteld.

 

4.   Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.

Leden van de kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

5.   Doelstelling/visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:

  • Uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
  • Uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

 

6.  Jaarverslag 2018

Het afgelopen jaar was het jaar van de kennismaking met de Doopsgezinden, zowel met het gebouw als met haar leden. Terugkijkend komen we tot de conclusie dat beide partijen er heel positief in staan en het verrijkend werkt nu we in de loop van het jaar steeds vaker samen zijn opgetrokken in allerlei activiteiten. Het klikt om het zo maar te zeggen en we zijn er erg gelukkig mee. Ook de wederzijdse diensten worden door beide partijen goed bezocht. Waar we minder gelukkig mee zijn is met gebrek aan man/vrouwkracht. Het is altijd weer moeilijk om mensen te enthousiasmeren, niet voor kortlopende acties om die te ondersteunen, maar juist om zitting te nemen in de kerkenraad. Dit blijkt voor velen een stap te ver. Tevens hebben we vanwege langdurige ziekte van onze predikant ook zijn ondersteuning moeten missen, waardoor sommige pastorale taken onder druk kwamen te staan. Ons ledental is door overlijden per ultimo 2018 teruggelopen naar 61 leden. Qua activiteiten hebben we nog steeds een heel actief vrouwencontact. Ook is er op initiatief van de Doopsgezinden een gezamenlijke cantorij opgestart. Tot onze vreugde zijn er nu al circa twaalf enthousiaste deelnemers. Het project lokale voedselbank is intussen een vast project geworden dat ook door de Doopsgezinden wordt ondersteund. In de zomermaanden houden we nog steeds gezamenlijke diensten met de Remonstranten en de Doopsgezinden. Het jaar 2018 was een jaar met de nodige zorg maar tevens ook een jaar om met dankbaarheid aan terug te denken.

  

 

 

 

 

7.   Baten en Lasten Kerkelijke gemeente: