Het gebouw van de V.E.G. Dordrecht staat op de Groen van Prinstererweg 66 in de wijk Crabbehof...

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen.    

Home

welkom3black.JPG

 

 

Op deze homepage treft u een drietal onderwerpen aan:

1.  ‘’Wie zijn wij’’,

2.   Een korte overdenking ‘’Dingen die ons raken’’,

3.  Een stukje met betrekking tot het Jaar van de Reformatie.

 

1.  “Wie zijn wij’’

De kern van ons "gemeente zijn" is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de samenleving.

De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen - van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt op de samenleving in en om Dordrecht.

We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te geloven in de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is.

We doen dit door te vieren, te leren en te dienen.

Vieren

We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar.

Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist, koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.

Leren

We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben

Dienen

Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen.

 -/-

2.   Dingen die ons raken(door ds. W. Verdonk)

Het is zover! Ons kerkgebouw, ons geestelijk huis, is verkocht. We gaan huren bij de Doopsgezinden. Er is in en voor onze gemeente veel ingrijpends gebeurd en dat ook nog eens in een tamelijk korte tijd. We hebben met ons allen erg tegen dit moment opgezien. Terecht. Het verlaten, het helaas voorgoed verlaten, van je kerkgebouw is een zeer ingrijpende en verdrietige gebeurtenis.
Zowel voor de gemeente als geheel, als voor ons allen persoonlijk. Een ingrijpende gebeurtenis, schrijf ik, en dat dan nog des te meer, omdat we in onze afscheidsdienst van ons kerkgebouw, van onze kerk, in december, het gebouw door middel van een ritueel gaan onttrekken aan de eredienst. Ons kerkgebouw wordt dan een 'gewoon' gebouw. Ikzelf, en gelukkig de kerkenraad met mij, hecht erg aan deze onttrekking, omdat een kerk een heilige plaats is. Een beetje krachtig gezegd misschien, maar toch: God woont daar, of althans op z'n minst is het de plaats waar we als gemeente gezamenlijk, dat gezamenlijke is heel belangrijk, onze Heer dienen, prijzen, loven, eren en danken. In de woorden van Psalm 84 gezegd: 'Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt bij uw altaren, Heer van de hemelse machten'. Een helderder omschrijving van en een mooier loflied op Gods huis is niet denkbaar, lijkt me. Nu ons kerkgebouw voor heel andere taken gebruikt gaat worden, is het van groot belang duidelijk te laten zien dat onze kerk, na ons vetrek, geen Godshuis meer is. Zo is het. Ik heb het al eerder opgeschreven; het is voor ons een tijd van rouw en rouw kost nu eenmaal tijd. Laat ieder van ons de tijd voor rouw nemen, die bij hem of haar past. Tot zover het negatieve. Er zijn echter ook positieve kanten aan deze gebeurtenissen. Een gebouw in eigendom is een zware last, zeker voor een kleine gemeente. De onderhoudskosten zijn immers hoog. Van die kosten zijn we nu af en het bedrag dat we door de verkoop ontvangen, zorgt ervoor dat onze gemeente financieel kerngezond is. Dat geeft rust. Het geeft ons de rust en de mogelijkheid bij elkaar te blijven, zolang als wij, als Gemeente van de Heer, dat nodig hebben. De Gemeente van de Heer, de kerk, wordt vaak gezien als Gods volk onderweg. Voor ons is dat in deze maanden letterlijk waar; we trekken weg. Dat is jammer en verdrietig, maar tegelijkertijd ook hoopvol. Hoopvol, want we trekken immers niet op onszelf, we trekken onder de leiding van de Geest en de Geest schept altijd weer nieuwe kansen en nieuwe, onvermoede, mogelijkheden.

                                                                       -/-

3.  Het jaar van de reformatie 2017(door O. leenheer-Mol)

We hebben de ene activiteit nog niet achter de rug of het andere dient zich al weer aan.

Zo begonnen we in januari van dit jaar met de week van het gebed.  Nu heeft het jaar van de reformatie weer de aandacht.

Ook in Dordrecht is nu veel vraag naar de speciale VVV-wandeling met als thema ‘de Reformatie’ omdat de stad Dordrecht een niet onbelangrijke plaats in de geschiedenis van de reformatie heeft gehad. Als gids van de VVV sprak dit onderwerp me wel aan om me erin te verdiepen, vandaar dit artikel.
Om mee te beginnen; op 31 oktober 2016 startte het jaar van de reformatie. Wat betekent de reformatie eigenlijk en welke gevolgen heeft deze in de loop van de geschiedenis gehad?

Reformatie komt van het Latijnse woord Reformatio dat verbetering of wel vernieuwing betekent.

Maarten Luther wilde alleen vernieuwing. Hij spijkerde in 1517 de zgn. 95 stellingen aan de deur van de kapel te Wittenberg waarmee hij misstanden in de RK kerk aan de kaak wilde stellen. Hij wilde zeker geen kerkscheuring veroorzaken. Echter religie was in die tijd verweven in politiek en maatschappij en wat begon als een godsdienstvernieuwing resulteerde al snel in een complex maatschappelijk conflict.

Luther hamerde voornamelijk op de vijf basisbegrippen van het geloof.

Sola Scripture, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus en Soli Deo Gloria d.w.z. alleen de Schrift, alleen door Genade, alleen door Geloof, alleen door Christus en alleen God zij de Ere.

In Nederland wordt ook vaak gesproken over de drie Sola’s, Sola Fide, Sola Gratia en Solus Christus.

Hij zette zich af tegen de misstanden in de kerk van zijn tijd. Zoals de aflaten, de heiligenverering, het Pauselijk gezag, het monnikendom en het celibaat, de bedevaarten en de transsubstantiatie leer (dat laatste wil zeggen dat in de officiële leer van de RK-kerk, tijdens de consecratie, het moment in de viering van de eucharistie, dat brood en wijn letterlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus).

Luther wilde de kerk vernieuwen volgens Bijbelse maatstaf, naar het voorbeeld van de vroege kerk. Zijn volgelingen ‘protestanten genoemd’ zijn verspreid over heel Europa.

Thans kunnen we onze keuzes maken uit tal van protestantse kerken. De orthodoxe, conventionele, evangelische en nog vele andere. Ze verschillen van elkaar en de ene kerk legt meer de nadruk op de ene leerstelling en een andere kerk weer op een andere stelling.

Is de een dan beter dan de andere? Nee, ik denk het niet. Alle kerken zijn anders zo ook mensen onderling anders zijn.

Maar uiteindelijke gaat het misschien ten diepste bij iedereen om die vijf basisbegrippen van Maarten Luther, de zogenaamde Sola’s, waar onze christelijke protestantse leer haar oorsprong in heeft gevonden en die we nog in allerlei variaties terugvinden in onze kerken. 

10 december  2017         Tweede Adventszondag
Voorganger : Ds. J.M. van Wijgerden
Ouderling    :  Olga Leenheer
Schriftlezing :  Els Berkelaar
toetsen.jpg Organist  :  Frederik Vos

collecte.jpg Collecte :  Vrouwencontact

ANBI GEGEVENS

anbi.jpg