Het gebouw van de V.E.G. Dordrecht staat op de Groen van Prinstererweg 66 in de wijk Crabbehof...

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen.    

Home

welkom3black.JPG

 

 

Op deze homepage treft u een drietal onderwerpen aan:

1.  ‘’Wie zijn wij’’,

2.   Een korte overdenking ‘’Dingen die ons raken’’,

3.  Een stukje met betrekking tot het Jaar van de Reformatie.

 

1.  “Wie zijn wij’’

De kern van ons "gemeente zijn" is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de samenleving.

De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen - van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt op de samenleving in en om Dordrecht.

We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te geloven in de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is.

We doen dit door te vieren, te leren en te dienen.

Vieren

We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar.

Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist, koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.

Leren

We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben

Dienen

Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen.

 -/-

2.   Dingen die ons raken(door ds. W. Verdonk)

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar als ik zo eens om me heen kijk, zakt de moed me soms in de schoenen. Oorlogen alom, veel mensen die ziek zijn, veel mensen die verder moeten met een lege plaats aan hun zijde, ook in onze gemeente. Je zou de televisie misschien maar het liefste uit willen laten staan vanwege al het slechte nieuws. En toch, schijn bedriegt.

Het is door deskundigen op het gebied van geweld en terreur uitgezocht: we leven in de vreedzaamste tijd ooit; de armoede wereldwijd is op grote schaal teruggedrongen, in Azie, maar ook in Afrika, ondanks de honger die daar nu toeslaat; allerlei ziekten kunnen tegenwoordig goed bestreden worden, denk maar eens aan malaria, lepra en AIDS. Vanwaar dan toch die somberheid? Niet alleen bij mij soms, maar ook bij veel anderen.

Tijdens huisbezoeken krijg ik vaak te horen: “Dominee, denkt u ook niet dat het einde der tijden nabij is, met al dat onheil?” Oprechte bezorgdheid en oprechte betrokkenheid spreken uit deze woorden. En dat is goed. Een mens en zeker een christenmens heeft de ogen open te houden voor het leed in de wereld. We hebben ons best te doen dat zoveel mogelijk te bestrijden en uit te bannen. Maar, nogmaals we hoeven niet bij de pakken neer te zitten, want er gaat ook veel, heel veel goed. Alleen, daar horen we vaak zo weinig over. En daarom hebben we soms een enigszins vertekend beeld van de werkelijkheid rondom ons. Daar komt voor ons christenmensen nog iets bij. In deze tijd van het kerkelijk jaar mogen we het lijden van onze heer Jezus Christus gedenken. Mogen, schrijf ik, want deze lijdenstijd is niet alleen een tijd van leed, maar ook een tijd van vreugde, want aan dit lijden komt een eind. Na Goede Vrijdag komt Pasen. Het lijden en de dood zíjn overwonnen. Vanuit die dankbaarheid mogen wij christenen leven. Leven in een wereld die soms o zo somber lijkt, maar waarin het ook goed toeven is; zeker met het uitzicht op Gods stralende Toekomst. Ik besluit daarom met twee verzen uit gezang 199:

De toekomst van de heer is daar

en voor zijn voeten uit

gaan vrede en rechtvaardigheid

als bruidegom en bruid.

 

Nu is de dag van oogsten daar,

het hoogste van de tijd;

een koning als een korenaar

staat op in majesteit.

 

Ieder een gezegende Pasen toegewenst.

                                                                       -/-

3.  Het jaar van de reformatie 2017(door O. leenheer-Mol)

We hebben de ene activiteit nog niet achter de rug of het andere dient zich al weer aan.

Zo begonnen we in januari van dit jaar met de week van het gebed.  Nu heeft het jaar van de reformatie weer de aandacht.

Ook in Dordrecht is nu veel vraag naar de speciale VVV-wandeling met als thema ‘de Reformatie’ omdat de stad Dordrecht een niet onbelangrijke plaats in de geschiedenis van de reformatie heeft gehad. Als gids van de VVV sprak dit onderwerp me wel aan om me erin te verdiepen, vandaar dit artikel.
Om mee te beginnen; op 31 oktober 2016 startte het jaar van de reformatie. Wat betekent de reformatie eigenlijk en welke gevolgen heeft deze in de loop van de geschiedenis gehad?

Reformatie komt van het Latijnse woord Reformatio dat verbetering of wel vernieuwing betekent.

Maarten Luther wilde alleen vernieuwing. Hij spijkerde in 1517 de zgn. 95 stellingen aan de deur van de kapel te Wittenberg waarmee hij misstanden in de RK kerk aan de kaak wilde stellen. Hij wilde zeker geen kerkscheuring veroorzaken. Echter religie was in die tijd verweven in politiek en maatschappij en wat begon als een godsdienstvernieuwing resulteerde al snel in een complex maatschappelijk conflict.

Luther hamerde voornamelijk op de vijf basisbegrippen van het geloof.

Sola Scripture, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus en Soli Deo Gloria d.w.z. alleen de Schrift, alleen door Genade, alleen door Geloof, alleen door Christus en alleen God zij de Ere.

In Nederland wordt ook vaak gesproken over de drie Sola’s, Sola Fide, Sola Gratia en Solus Christus.

Hij zette zich af tegen de misstanden in de kerk van zijn tijd. Zoals de aflaten, de heiligenverering, het Pauselijk gezag, het monnikendom en het celibaat, de bedevaarten en de transsubstantiatie leer (dat laatste wil zeggen dat in de officiële leer van de RK-kerk, tijdens de consecratie, het moment in de viering van de eucharistie, dat brood en wijn letterlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus).

Luther wilde de kerk vernieuwen volgens Bijbelse maatstaf, naar het voorbeeld van de vroege kerk. Zijn volgelingen ‘protestanten genoemd’ zijn verspreid over heel Europa.

Thans kunnen we onze keuzes maken uit tal van protestantse kerken. De orthodoxe, conventionele, evangelische en nog vele andere. Ze verschillen van elkaar en de ene kerk legt meer de nadruk op de ene leerstelling en een andere kerk weer op een andere stelling.

Is de een dan beter dan de andere? Nee, ik denk het niet. Alle kerken zijn anders zo ook mensen onderling anders zijn.

Maar uiteindelijke gaat het misschien ten diepste bij iedereen om die vijf basisbegrippen van Maarten Luther, de zogenaamde Sola’s, waar onze christelijke protestantse leer haar oorsprong in heeft gevonden en die we nog in allerlei variaties terugvinden in onze kerken. 

 

 remostranten.JPG

 

Zoals bij velen bekend, gaan we de komende maanden juli en augustus samen met de Remonstranten en Doopsgezinden onze diensten houden. De Remonstrantse kerk is in de Cornelis de Wittstraat in het centrum van Dordrecht en de Doopsgezinde kerk aan de Hugo van Gijnweg. Mocht u met vervoersproblemen zitten, neem dan even contact op met iemand van de kerkenraad, dan wordt ervoor gezorgd dat u op de bestemde plaats kan komen.

 

 

20-08-2017

Do/Re/Veg  Remonstrantse kerk 10:00 uur

27-08-2017

Do/Re/Veg  Opstandingskerk 10:00 uur

ANBI GEGEVENS

anbi.jpg