Het gebouw van de V.E.G. Dordrecht staat op de Groen van Prinstererweg 66 in de wijk Crabbehof...

De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen.    

Home

welkom3black.JPG

 

 

                                                         4

Voorwoord oktober (door Jan Bom)

“SLUITING”

Een bijzonder woord eigenlijk, sluiting.

Je kunt het als zelfstandig naamwoord gebruiken, zoals de sluiting van een kledingstuk, of van een tas, of ……. noem maar op.

Dan heeft het betrekking op een gebruiksvoorwerp.

Je kunt het ook als werkwoord gebruiken, zoals het sluiten van een deur, of van een gebouw, of …..  vul maar in.

Beide gebruiken van dit woord hebben iets gemeen: het heeft iets in zich van klaar, het is gedaan, maar ze hebben ook gemeen dat je het ongedaan kunt maken door het weer te ontsluiten.

We zijn ‘s avonds toe aan een dagsluiting. Een vrij gebruikelijk woord, maar wel een rare toepassing eigenlijk. Want hoe ontsluit je nu een dag?

We vertrouwen erop dat de dag zich zelf weer ontsluit als de nieuwe dag aanbreekt. En waarom ook niet, want het gaat al eeuwenlang zo.

Opmerkelijk is dat zich hierbij het woord vertrouwen aandient.

Straks sluiten wij als gemeente het gebouw, en daarmee voor ons gevoel een stukje van onszelf. Raar eigenlijk dat we dat als onherroepelijk ervaren, terwijl in de voorgaande voorbeelden het sluiten ongedaan kon worden gemaakt.

Als we om ons heen kijken in de stad of misschien wel in de wijk, zien we dat winkels sluiten. Die gaan dicht en komen doorgaans niet meer terug.

Zo lijkt het met ons gebouw te gaan, en zo ervaren we het ook een beetje als gemeente. Maar als we de vergelijking doortrekken, zien we dat in de stad en in de wijk andere winkels juist weer opengaan.

Wij zijn als VEG Dordrecht een deel van Gods Gemeente op aarde, met vestigingen die over de hele wereld verspreid zijn. En die gemeentes zijn altijd in beweging. Het is niets nieuws dat een gemeente ophoudt te bestaan. Van de gemeentes in Klein-Azië waarover in het Nieuwe Testament gesproken wordt, bestaan er volgens mij geen meer. Maar er zijn wel een heleboel andere bijgekomen. Gods werk gaat door, is altijd in beweging. Nu heb ik het plots over het einde van de gemeente, terwijl dat nog niet expliciet aan de orde is. Het gaat nu om het gebouw. Als gemeente zijn we er nog.
Ik vertrouw erop dat God zijn schepping in z’n handen houdt, en dat wij mensen een te klein beeld van het Goddelijke geheel hebben.

Wij kunnen dat niet overzien. Net zoals we vertrouwen dat de dag van morgen zal aanbreken, en die dag kan er heel anders uitzien dan de dag die voorbij gegaan en gesloten is, mogen we vertrouwen dat Gods Gemeente verder gaat. In plaats van bedroefd om wat geweest is zou ik zeggen, wees blij dat we er deel van mogen uitmaken, met of zonder gebouw. De liefde en genade van God is niet aan een gebouw gebonden.  In dat vertrouwen ga ik met een gerust hart en vol goede moed de nieuwe dag tegemoet, dat wens ik u ook toe.

Op deze homepage treft u een drietal onderwerpen aan:

1.  ‘’Wie zijn wij’’,

2.   Een korte overdenking ‘’Dingen die ons raken’’,

3.  Een stukje met betrekking tot het Jaar van de Reformatie.

 

1.  “Wie zijn wij’’

De kern van ons "gemeente zijn" is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de samenleving.

De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen - van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt op de samenleving in en om Dordrecht.

We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te geloven in de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is.

We doen dit door te vieren, te leren en te dienen.

Vieren

We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar.

Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist, koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.

Leren

We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben

Dienen

Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen.

 -/-

2.   Dingen die ons raken(door ds. W. Verdonk)

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar als ik zo eens om me heen kijk, zakt de moed me soms in de schoenen. Oorlogen alom, veel mensen die ziek zijn, veel mensen die verder moeten met een lege plaats aan hun zijde, ook in onze gemeente. Je zou de televisie misschien maar het liefste uit willen laten staan vanwege al het slechte nieuws. En toch, schijn bedriegt.

Het is door deskundigen op het gebied van geweld en terreur uitgezocht: we leven in de vreedzaamste tijd ooit; de armoede wereldwijd is op grote schaal teruggedrongen, in Azie, maar ook in Afrika, ondanks de honger die daar nu toeslaat; allerlei ziekten kunnen tegenwoordig goed bestreden worden, denk maar eens aan malaria, lepra en AIDS. Vanwaar dan toch die somberheid? Niet alleen bij mij soms, maar ook bij veel anderen.

Tijdens huisbezoeken krijg ik vaak te horen: “Dominee, denkt u ook niet dat het einde der tijden nabij is, met al dat onheil?” Oprechte bezorgdheid en oprechte betrokkenheid spreken uit deze woorden. En dat is goed. Een mens en zeker een christenmens heeft de ogen open te houden voor het leed in de wereld. We hebben ons best te doen dat zoveel mogelijk te bestrijden en uit te bannen. Maar, nogmaals we hoeven niet bij de pakken neer te zitten, want er gaat ook veel, heel veel goed. Alleen, daar horen we vaak zo weinig over. En daarom hebben we soms een enigszins vertekend beeld van de werkelijkheid rondom ons. Daar komt voor ons christenmensen nog iets bij. In deze tijd van het kerkelijk jaar mogen we het lijden van onze heer Jezus Christus gedenken. Mogen, schrijf ik, want deze lijdenstijd is niet alleen een tijd van leed, maar ook een tijd van vreugde, want aan dit lijden komt een eind. Na Goede Vrijdag komt Pasen. Het lijden en de dood zíjn overwonnen. Vanuit die dankbaarheid mogen wij christenen leven. Leven in een wereld die soms o zo somber lijkt, maar waarin het ook goed toeven is; zeker met het uitzicht op Gods stralende Toekomst. Ik besluit daarom met twee verzen uit gezang 199:

De toekomst van de heer is daar

en voor zijn voeten uit

gaan vrede en rechtvaardigheid

als bruidegom en bruid.

 

Nu is de dag van oogsten daar,

het hoogste van de tijd;

een koning als een korenaar

staat op in majesteit.

 

Ieder een gezegende Pasen toegewenst.

                                                                       -/-

3.  Het jaar van de reformatie 2017(door O. leenheer-Mol)

We hebben de ene activiteit nog niet achter de rug of het andere dient zich al weer aan.

Zo begonnen we in januari van dit jaar met de week van het gebed.  Nu heeft het jaar van de reformatie weer de aandacht.

Ook in Dordrecht is nu veel vraag naar de speciale VVV-wandeling met als thema ‘de Reformatie’ omdat de stad Dordrecht een niet onbelangrijke plaats in de geschiedenis van de reformatie heeft gehad. Als gids van de VVV sprak dit onderwerp me wel aan om me erin te verdiepen, vandaar dit artikel.
Om mee te beginnen; op 31 oktober 2016 startte het jaar van de reformatie. Wat betekent de reformatie eigenlijk en welke gevolgen heeft deze in de loop van de geschiedenis gehad?

Reformatie komt van het Latijnse woord Reformatio dat verbetering of wel vernieuwing betekent.

Maarten Luther wilde alleen vernieuwing. Hij spijkerde in 1517 de zgn. 95 stellingen aan de deur van de kapel te Wittenberg waarmee hij misstanden in de RK kerk aan de kaak wilde stellen. Hij wilde zeker geen kerkscheuring veroorzaken. Echter religie was in die tijd verweven in politiek en maatschappij en wat begon als een godsdienstvernieuwing resulteerde al snel in een complex maatschappelijk conflict.

Luther hamerde voornamelijk op de vijf basisbegrippen van het geloof.

Sola Scripture, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus en Soli Deo Gloria d.w.z. alleen de Schrift, alleen door Genade, alleen door Geloof, alleen door Christus en alleen God zij de Ere.

In Nederland wordt ook vaak gesproken over de drie Sola’s, Sola Fide, Sola Gratia en Solus Christus.

Hij zette zich af tegen de misstanden in de kerk van zijn tijd. Zoals de aflaten, de heiligenverering, het Pauselijk gezag, het monnikendom en het celibaat, de bedevaarten en de transsubstantiatie leer (dat laatste wil zeggen dat in de officiële leer van de RK-kerk, tijdens de consecratie, het moment in de viering van de eucharistie, dat brood en wijn letterlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus).

Luther wilde de kerk vernieuwen volgens Bijbelse maatstaf, naar het voorbeeld van de vroege kerk. Zijn volgelingen ‘protestanten genoemd’ zijn verspreid over heel Europa.

Thans kunnen we onze keuzes maken uit tal van protestantse kerken. De orthodoxe, conventionele, evangelische en nog vele andere. Ze verschillen van elkaar en de ene kerk legt meer de nadruk op de ene leerstelling en een andere kerk weer op een andere stelling.

Is de een dan beter dan de andere? Nee, ik denk het niet. Alle kerken zijn anders zo ook mensen onderling anders zijn.

Maar uiteindelijke gaat het misschien ten diepste bij iedereen om die vijf basisbegrippen van Maarten Luther, de zogenaamde Sola’s, waar onze christelijke protestantse leer haar oorsprong in heeft gevonden en die we nog in allerlei variaties terugvinden in onze kerken. 

15 oktober 2017 
Voorganger     :  Ds. F.J. Daale
Ouderling        :  Jan Bom
Schriftlezing    :  Renate Houtman
toetsen.jpg Organist :  Ronald Mulder


collecte.jpg Collecte  :  Vrouwencontact

 

 koffie.jpgKoffiedrinken na de dienst

 

ANBI GEGEVENS

anbi.jpg